Du er her: Medlemsservice » Aftenskolehåndbogen » Løn og ansættelsesvilkår » Forslag til ansættelsesbrev for ledere, fuldtidsansat

Forslag til ansættelsesbrev for ledere, fuldtidsansat

Nedenstående er et udkast til et ansættelsesbrev, der indeholder de lovpligtige og nødvendige oplysninger.

Ansættelsesbrev

for fuldtidsbeskæftigede ledere ansat i henhold til bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning efter Folkeoplysningsloven.

[udskift det med kursiv]

[Skolens navn, adresse og telefonnr.] ansætter herved [lederens fulde navn, adresse, evt. cpr.nr. og tlf.nr.] som leder fra den [dato for ansættelsesforholdets begyndelse].

Arbejdstid

Arbejdstiden er indtil videre aftalt til gennemsnitlig 37 timer pr. uge.

Arbejdssted

Arbejdssted er indtil videre [skolens kontoradresse]

Løn og ferie

Aflønning sker i henhold til bekendtgørelse om løn og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning m.v. efter lov om støtte til folkeoplysning (folkeoplysningsloven).

Lønnen udgør på ansættelsestidspunktet kr. [Y] pr. måned svarende til en [X]/37 af skalatrin [Z] i Statens tjenestemandslønsystem.

Lønnen udbetales månedsvis bagud.

Ferielovens regler er gældende for ansættelsesforholdet. Jf. lønbekendtgørelsen holder fuldtidsbeskæftigede ledere ferie med løn og er berettigede til et ferietillæg på 1,5% årligt.

Opsigelsesvarsler

Ansættelsen kan fra skolens side opsiges til udløbet af en kalendermåned med varsler svarende til funktionærlovens regler.

Fra lederens side kan opsigelse ske med 1 måneds varsel til udløbet af en kalendermåned.

Andre væsentlige vilkår

[Anfør fx regler for aflønning for etablering af 10%-debat arrangementer, fleksible tilrettelæggelsesformer, rygepolitik.]


Dato og underskrifter

Den                                               Den

Skolens navn                             Medarbejderens navn

Senest opdateret d. 16. september 2015