Du er her: Medlemsservice » Aftenskolehåndbogen » Tilskud » Tilskudsregnskab

Tilskudsregnskab

Kommunen yder tilskud til undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter for voksne og for voksne og børn sammen, jf. kapitel 4 i folkeoplysningsloven.

Den enkelte forening skal af den samlede ramme afsætte 10% til debatskabende aktiviteter. Der aflægges særskilt regnskab for 10%-puljen (se afsnit 9) og for de resterende 90% af tilskuddet. Foreningen kan afvikle op til 40% af undervisningstilskuddet som fleksible tilrettelæggelsesformer. Afregning herfor skal fremgå særskilt af tilskudsregnskabet.

Afregning af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning herunder også lokaletilskud sker efter de regler, som er fastsat af kommunalbestyrelsen.

Tilskudsregnskab for undervisning, studiekredse og foredrag

Foreninger skal aflægge regnskab for tilskud efter lovens kapitel 4, herunder dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling.

Jf. folkeoplysningsbekendtgørelsen §10 stk. 3 er det størrelsen af den samlede egenbetaling som skal dokumenteres.

Regnskabet skal dokumentere, at foreningen har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med loven og de regler, der er fastsat i medfør heraf.

Underskrift

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

(Ministersvar under lovbehandlingen: Jeg finder det af afgørende betydning, at samtlige bestyrelsesmedlemmer skal underskrive regnskabet. Dette skal bl.a. ses i sammenhæng med bestemmelsen om hæftelse.)

Tilskudsregnskab

Kommunen udsender hvert år et skema, som aftenskolen skal benytte for at indberette regnskabet for det uddelte tilskud. Her kan du finde eksempler på et sådan skema i to versoner:

Kommunalbestyrelsen fastsætter regler

Kommunalbestyrelsen:

  • kan fastsætte regler om formkrav til og nærmere regler om regnskabsaflæggelse og revision af regnskaberne,
  • kan kun stille krav om ekstern revision ved større tilskud,
  • kan tilbyde gratis revision ved det af kommunen anvendte revisionsfirma,
  • fastlægger regnskabsperioden og frist for regnskabsaflæggelsen,
  • kan forlange, at beløb, der ikke er anvendt i overensstemmelse med loven og regler fastsat i medfør heraf, tilbagebetales eller modregnes i det kommende års tilskud. (se også nedenfor om hæftelse) Bem. ved lovbehandling: Bestemmelsen giver mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan rejse krav mod en forening, hvis tilskud ikke er brugt i overensstemmelse med loven eller de i medfør heraf fastsatte regler, herunder hvis der er afgivet urigtige oplysninger, og
  • kan forlange de oplysninger meddelt, som er nødvendige for en vurdering af, om foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 18. februar 2019