Du er her: Medlemsservice » Puljer, fonde og tilskud » DOF's Initiativpulje » Udvikling

Initiativpuljen - udviklingsinitiativer

DOF's egen udviklingspulje kan bruges til en lang række projekter. Inden du søger den, bør du dog kigge på OF's lokalforeningspulje, der har videre rammer og færre krav, men samtidig også administreres af DOF. Kontakt Lars Refsing, hvis du har brug for yderligere afklaring.

En - eller flere medlemsskoler i samarbejde - kan ansøge om tilskud inden for følgende områder:

 • Udvikling af undervisning og aktiviteter inden for livsstil, sundhed, bevægelse, forebyggelse o.a.
 • Igangsættelse af DOF's sundhedsinitiativer (der ydes dog max. 10.000 kr. til arbejdsløn)
 • Udvikling af partnerskaber med kommuner, erhvervsliv, højskoler, frivillige sociale foreninger, patientforeninger, interesseorganisationer, andre foreninger m.fl.
 • Udvikling af It baseret fjernundervisning
 • Brug af IT i sammenhæng med udvikling af undervisning og administration samt kommunikation med deltagere, undervisere m.fl.
 • Udvikling af initiativer med integration og kulturmøder som omdrejningspunkt
 • Udvikling af initiativer med bæredygtig udvikling i fokus
 • Forberedelse og udvikling af fleksible tilrettelæggelsesformer
 • Etablering af "selvkørende" faglige netværk mellem såvel ledere som undervisere
 • Udvikling og deltagelse i initiativer, der indeholder en international dimension

Der vil ikke være noget maksimum for den enkelte bevillings størrelse, men det tilstræbes at flest mulige skoler kan få del i puljen. Et maksimum på 50.000 kr. pr. skole pr. år vil derfor være vejledende.

Forudsætningerne for tilskud er:

 • Når bevillingen er givet, skal initiativet igangsættes inden bevillingsårets udløb, men det behøver ikke at være afsluttet inden for denne periode.
 • Der kan udelukkende søges om tilskud til aktivitet forbundet med udvikling, gennemførelse og efterbehandling af initiativet. Fx ydes der støtte til transport og honorering af deltagere påudviklingsmøder, annoncering af initiativet, evaluering/rapportfremstilling, revision m.v.
 • Bevillingen kan ikke anvendes til udgifter, som hører under almindelig drift under denpågældendes lovs område. Det vil sige, at man fx ikke kan få støtte til skolens lærerløn på kursermed offentlig adgang, administration, deltagerbetaling eller lignende, idet dette ville værekonkurrenceforvridende overfor andre.
 • Fælles for alle udviklingsinitiativer er, at disse skal afsluttes med en evaluering/rapport, deroffentliggøres for alle DOF's medlemsskoler, så erfaringerne kan komme disse til gode.
 • Til netværksskabende arrangementer for ledere og/eller lærere kan to eller flere skoler i foreningsøge om tilskud til udgifter forbundet med arrangementets mødevirksomhed samt om tilskud tiltransport. Der kan kun søges en gang pr. år pr. gruppe, der danner netværk.

Ansøgning

Der er ingen ansøgningsfrister. Midler fra puljen kan søges løbende. 
Find ansøgningsskemaet her 

Afrapportering

Afrapporteringen sker via vores afrapporteringsformular, der findes på vores skemaside, og skal bl.a. indeholde svar på eller uddybning af følgende:

 • Hvad var hensigten/formålet med initiativet?
 • Hvad var succeskriterierne for initiativet?
 • Beskrivelse af initiativet
 • Hvem var målgruppen? Voksne, børn og voksne sammen, pensionister, handicappede eller andre?
 • Hvilket fagområde? (Statistikområderne)
 • Hvilken tilrettelæggelsesformer? Almen undervisning for voksne, studiekreds, foredrag, handicapundervisning, instrumentalundervisning, fleksibel tilrettelæggelse eller debatarrangement.
 • Blev formålet og succeskriterier overordnet indfriet? – ja/nej/hvorfor
 • Evaluering: Hvad gik godt? Hvad kunne være bedre? Hvad skal evt. ændres i fremtiden?
 • Hvad blev tilskuddet fra Initiativpuljen brugt til?
 • Hvilke omkostninger bidrog skolens drift med?
 • Blev der tilført andre midler fra fonde, puljer o.l., hvis ja hvor meget og til hvad?
 • Hvordan kan initiativet blive en del af skolens drift uden eksterne tilskud efter tilskudsperioden?
 • Har i et godt råd til andre DOF skoler, der er inspireret af initiativet?


Inspiration

Du kan finde inspiration til dit udviklingsprojekt i andre medlemsskolers afsluttede projekter. Det er planen, at alle projektrapporter lægges op på hjemmesiden, så andre kan læse om de gode ideer.

Du finder projektrapporterne her.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 11. februar 2019